دوشنبه ٣٠ فروردين ١٤٠٠
صفحه اصلی > بيانات و سخنرانيها  > دبير جمعيت بانوان  > ملاك برترى خانواده، برخوردارى از فضيلت‌ها است 
ملاك برترى خانواده، برخوردارى از فضيلت‌ها است
ملاك برترى خانواده، برخوردارى از فضيلت‌ها و ارزش‌هاى اسلامى است

 منبع :

 نويسنده :     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1391/08/21  
ملاك برترى خانواده، برخوردارى از فضيلت‌ها و ارزش‌هاى اسلامى است
دبير جمعيت بانوان فرهيخته و فعال عرصه فرهنگ ديني استان اردبيل گفت: مملاك برترى خانواده، برخوردارى از فضيلت‌ها و ارزش‌هاى اسلامى است.
 
به گزارش روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي اردبيل، سارا حقي در مصاحبه با روابط عمومي به‌مناسبت 25 ديحجه 1433 روز مباهله و تکريم خانواده در سخناني به ارزش و جايگاه خانواده از منظر اسلام اشاره کرد و گفت: اسـلام، در روش تـربـيـتـى خـود، انـسان‌ها را با الگوها، ايده آل‌ها و نمونه‌هاى برتر آشنا ساخته و زمينه رشد فردي، خانوادگي و اجتماعي را براي او فراهم مي سازد.
 
وي به توصيف خانواده برتر از ديدگاه اسلام پرداخت و افزود: خـانـواده، كـانـونـى مقدس است که ملاک و معيار برتري آن از نظر اسلام آن است كه اركان آن شايسته و منطبق بـا اسـتـانـداردهـاى اسـلامـى باشد، مناسبات و روابطى منطبق با آموزه هاى دينى بر آنها حـاكـم بـاشـد، خـروجـى آن انـسـانـ‌هـايـى شـايـسـتـه و مـوثـر بوده و در سـاخـته شدن جامعه ايده آل اسـلامـى موثر بـاشـد.
 
کارشناس فرهنگي بانوان تبليغات اسلامي اردبيل اظهار داشت: ملاك بـرتـرى از نـظـر اسـلام ، مـال و ثروت و مانند آن نيست، بلکه بـرتـرى در فـضـايـل انـسانى و ارزشهاى اسلامى و داشتن اصالت خانوادگى و برخورداري ويژگى هاى ممتاز نفسانى است كه بايستي تمام افراد خانواده مزين به اين فضائل باشند.
 
حقي بر ضرورت الگوگيري از سيره زندگاني اهل بيت (ع) به‌عنوان خانواده‌هاي برتر اسلامي تأکيد کرد و افزود: بـا تـوجـه به اينكه اهل بيت پيامبر اكرم (ص) از نظر اسلام برترين خانواده هستند از تـمـام ويـژگـيـهـاى ارزشـى و اسـتـانـداردهـاى مـكـتـبـى بـه صـورتـى كامل برخوردارند، بايد اين خانواده براى همگان الگو قرار گيرند و ويژگيهاى آن به عـنـوان نـوك قـله و اوج ارزشـهـاى اسـلامى مورد توجه باشد و خانواده هاى اسلامى براى رشـد و تـعـالى خـود و دسـتـيـابـى بـه زنـدگـى ايـده آل ومـكـتـبـى هـمـواره ارزشـهاى نوك قله را مدنظر قرار دهند و تمام حركات و سكنات و جهت گيريهاى خود را با آن هماهنگ سازند و تلاش کنند تا در همان سمت و سو حركت كنند و خود را به نوك قله نزديك سازند تا به سعادت و خوشبختي واقعي نائل شوند.
© Jbf-ar.org . All rights reserved.